Dodavatel:

Zdeněk Novotný
Velký Vřešťov 70
544 54 Velký Vřešťov
zdenek@cpromo.cz
www.cpromo.cz
tel: 728 697 337
IČO: 74201701

 

I.Všeobecné obchodní podmínky

 1. Dodavatel se zavazuje vytvořit pro Objednatele svatební video (dále jen „video“).
 2. Objednatel se zavazuje video od dodavatele převzít a zaplatit mu za ně smluvenou částku dle vybraného balíčku a aktuálního ceníku.

II.Video

 1. Objednané video budou mít následující parametry a specifika

Svatební klip

 • Full HD kvalita (1920×1080)
 • 4- 10 minut
 • barevná korekce a postprodukce
 • všechny záběry sestříhané
 • hudební podkres

(Top z celého dne, vhodné pro sdílení s přáteli třeba na sociálních sítích)

Svatební dokument

 • Full HD kvalita (1920×1080)
 • 30 – 90minut
 • celé záběry
 • zvukový záznam

(Svatební film je poskytnutí všech zdařených záběrů, a je určený pro novomanžely a blízkou rodinu)

Zhotovení

Dodavatel se zavazuje ke zhotovení video v termínu 4 – 8  týdnů, v hlavní sezóně, nebo při nemoci je možné že se tato lhůto protáhne maximálně na 10 týdnů. Klip bude neveřejně distribuován novomanželům k náhledu prostřednictvím kanálu YouTube nebo Vimeo.

Smluvená videa budou objednateli předány na Flash disku osobně nebo zaslány přepravní společností po úhradě celkové smluvené částky.

III. Povinnosti objednatele

 • Čas začátku výkonu je počítán od doby příjezdu na místo konání.
 • Snoubenci, pro které byla služba objednána, jsou povinni v rámci objednané služby s kameramanem plně spolupracovat. V případě porušení neručí kameraman za kvalitu obsahu výsledného videa.
 • Mají-li snoubenci mimořádný požadavek na druh videa nebo jeho obsahu, jsou povinni o tom kameramana včas informovat.
 • Objednavatel je povinen zajistit přítomnému kameramanovi, nebo kameramanům po celý den vhodné občerstvení (nápoje, jídlo). Pokud Objednavatel toto nezajistí, má kameraman nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí. Tato doba bude využita k potřebnému občerstvení a započítává se do celkového času objednané služby.
 • Kameraman má právo sám rozhodnout o volbě postupu při výkonu a to i v případě, že se Objednavateli jeho postup nezdá, nebo s ním nesouhlasí. Kameraman má potom povinnost jeho námitky zvážit a na základě vlastního zvážení postup změnit.
 • Dodavatel neručí za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků.
 • Dodavatel neručí za nedokonalé výsledky obsahu videa, pokud mu budou ze strany hostů kladeny překážky.

IV. Dodatečná ujednání

 • Objednavatel má právo požádat kdykoli kameramana o zhotovení určeného záběru a to i například portrétu hostů, dětí a čehokoliv co uzná za vhodné.
 • V případě nepředpokládaných okolností, které brání předem dohodnutému kameramanovi provést objednaný výkon je povinen kameraman zajistit náhradu.
 • Kameraman má právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byl fyzicky napaden, bylo mu něco zcizeno nebo byl slovně urážen. V takovém případě zpracuje a dodá kameraman objednavateli pouze již zhotovené záběry, ale služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.
 • Kameraman má právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednání kteréhokoli účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika.
 • Objednavatel má právo zrušit objednávku nejpozději 6 měsíce před svatbou. V tomto případě mu bude vrácena záloha. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Dodavatele. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak.
 • Pokud zruší dodavatel smlouvu do 6 měsíců před svatebním dnem, dojde k vrácení zálohy. Po termínu 6 měsíců – navrhnu za sebe adekvátní náhradu.

V. Odměna

Při rezervaci termínu bude požadována záloha ve výši 3000Kč,  tato částka bude odečtena od celkové smluvené částky.

Objednatel se zavazuje dodavateli za video zaplatit odměnu ve smluvené výši dle platného ceníku. Ceny uvedeny  bez DPH (není plátce DPH).

Odměna bude zaplacena na číslo účtu: 2500956833/2010 a to do 14 dnů od vystavení daňového dokladu. Doklad bude vystaven do 14 dnů po uskutečnění svatebního dne.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nejsou platné pokud se obě strany písemně domluvili jinak, případně podepsali smlouvu o dílo.

 

Poslední aktualizace dne 1.8.2023